www.liberaalarchief.be
LIBERAAL CONGRES VAN 1894
PROGRAMMA EN BESLISSINGEN


I. Handhaving en uitbreiding van het openbaar onderwijs in alle graden, onder het uitsluitend bestuur der burgerlijke overheid.
Volstrekte onzijdigheid van het openbaar onderwijs.
Verplicht lager onderwijs.
In de openbare lagere scholen kosteloos onderwijs en onderwijzend personeel uitsluitend wereldlijk.
Weigering van alle toelagen van den Staat aan de vrije scholen.
En als maatregelen van toepassing:
a) Herziening der wet van 1884 op het lager onderwijs. Inrichting die den toestand van het lager onderwijskorps verbetert.
b) Herstelling der kindertuinen en adultenscholen; uitbreiding der huishoudscholen, nijverheids-, beroeps- en landbouwscholen.
c) Maatregelen geschikt om den toegang tot het middelbaar en hooger onderwijs te vergemakkelijken voor de weinig begoede personen.

II. Zoo volledig mogelijke toepassing, in de wetten en het bestuur, van het grondwettelijk princiep der scheiding van de Kerken en den Staat, - en als maatregelen van toepassing:
a) Afschaffing der voorrechten toegestaan aan de ministers der eerediensten in zake van militie;
b) Afschaffing der officieele eerbewijzen aan de geestelijkheid, volgens het decreet van Messidor jaar XII;
c) Eerbied voor de wetten die de verwereldlijking der kerkhoven voorschrijven;
d) Herziening der wetgeving op het tijdelijke der eerediensten;
e) Afschaffing van de verplichting voor de gemeenten en provincies, om het te kort der kerkfabrieken aan te vullen;
f) Beteugeling van de misbruikmakende tusschenkomst der geestelijkheid in kieszaken;
g) Wijziging van den eedsvorm in gerechtelijke zaken.

III. Rechtvaardigere verdeeling van de lasten van den soldatendienst; afschaffing der plaatsvervanging; persoonlijke dienst en vermindering van den dienst tot den streng noodigen tijd.

IV. Herziening der belastingwetten met het oog op eene verdeeling der belasting meer geëvenredigd volgens het werkelijk fortuin en de afschaffing der belastingen, die het zwaarst op de behoeftige klassen drukken.
Instelling eener belasting op de roerende waardijen;
Instelling van eene belasting op het inkomen;
Kadastrale herziening en vermindering der grondbelasting;
Afschaffing van de tollen op de binnenvaarten en de bruggen.
Vermindering van de gerechtelijke kosten.
Verbetering en uitbreiding der land- stroom- en zeegemeenschapswegen.
V. Maatregelen bijzonder bestemd tot de verbetering van den toestand der werkende klassen, in zoover zij overeenkomen met den eerbied voor den persoonlijken eigendom en met de vrijheid van den arbeid van meerderjarigen.
a. Herziening der wetten die het contract van den arbeid en de verantwoordelijkheid der burgers bij ongevallen regelen;
b. Wettelijke erkenning der niet verplichte beroeps- en landbouwsyndikaten;
c. Uitbreiding der instellingen van onderlinge hulp, der instellingen van volkscrediet, spaarzaamheid, pensioen en verzekeringen;
d. Inrichting van arbeidsbeurzen;
e. Regeling van den arbeid, met het oog op de bescherming der kinderen van beide geslachten;
f. Herziening der reglementen tot bescherming van de gezondheid en het leven der arbeiders;
g. Volmaking der Nijverheids- en Arbeidsraden en der scheidsrechterlijke instellingen;
h. Maatregelen tot vermindering der dronkenschap.

VI. Uitbreiding der landbouwcomiteiten;
Uitbreiding der verzoeningsraden tot de verschillige vakken van den landbouw;
Vermindering en hervorming der rechten van mutatie, registratie, overschrijving en van zegel;
Herziening van het huurceel; vermindering van het voorrecht van den verhuurder met het doel het landbouwcrediet te vergemakkelijken en uit te breiden;
Wettelijke schikkingen om aan den verhuizenden pachter eene billijke schadevergoeding te geven, uit hoofde der meerdere waarde die hij den grond heeft doen krijgen;
Schikkingen om een langeren duur te verzekeren aan de huurceelen, in het belang van een goeden landbouw;
Verplichting van voorafgaande opzegging voor de niet schriftelijke huurceelen;
Gezondheidsmaatregelen tot voorkoming van aanstekelijke ziekten onder het vee;
Verzekering van het vee en der voortbrengselen van den landbouw, onder toezicht der openbare overheden;
Herziening van de wet op de jacht, in den zin eener doelmatigere bescherming van de belangen der landbouwers;
Strengere toepassing der wetten op het vervalschen der zaden en mesten;
Verlaging tot het mogelijk minimum der vervoerprijzen van al de stoffen bestemd voor den landbouw;
Verbetering van de policie en van de gezondheid van den buiten.

VII. Verbetering der wetten op de openbare weldadigheid.

VIII. Gelijkheid der twee talen.
Herziening in dezen zin van het wetboek van militaire rechtspleging.


BESLISSINGEN


Het Liberaal Congres,

Alle berooving van den persoonlijken eigendom verwerpende;
Aannemende dat hieraan geene schending mag worden toegebracht, zoomin als aan de vrijheid van den arbeid, ten zij voor redenen van openbaar nut, gelijk aan degenen die reeds door onze wetten bekrachtigd zijn;
Drukt den wensch uit, de eensgezindheid der liberale partij te zien herstellen, door het aannemen van een gemeenschappelijk en duidelijk democratisch programma, welk de macht zou hebben de groote massa des lands rond zich te scharen en tevens het bondgenootschap te verzekeren van de liberale burgerij met de werkende klas.

"De kiezingen voor de kamers, de provincie en gemeenteraden zullen plaats hebben volgens de grondstelsels der Evenredige vertegenwoordiging".

Het Congres noodigt al de liberalen uit, en namelijk de liberale werklieden, liberale vereeningen in te richten en uit te breiden, ten einde de politieke grondbeginselen, door het Congres aangenomen, te doen zegepralen.


top