www.liberaalarchief.be
LIBERAAL CONGRES, BRUSSEL, 6-8 juni 1969
CONGRES VAN DE PARTIJ VOOR VRIJHEID EN VOORUITGANG
RESOLUTIES


DOCTRINE

BOOSCHAP VAN HET Xe P.V.V.-CONGRES


Ons Xe congres van de maand juni is van kapitaal belang. Het moet inderdaad overgaan tot:
    1. een aanzienlijke wijziging aan de statuten;
    2. de verkiezing van een nieuwe voorzitter;
    3. de voorbereiding van onze actie met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen;
    4. het onderzoek van de politieke mutaties.
Het Xe congres van de PVV verklaart dat de boodschap die zij voorstelt niet opnieuw de doctrine van de PVV inzake communautaire aangelegenheden wil bepalen.

Derhalve besluit het congres dat een bijzonder congres ten laatste op 29 en 30 november 1969 de doctrine van de partij zal onderzoeken aangaande de problemen in verband met de communautaire betrekkingen.

Alvorens het congres die kwesties behandelt, zal geen enkele politieke hergroepering met medewerking van de partij kunnen gerealiseerd worden.

Voor het geval zich politieke gebeurtenissen zouden voordoen, waarbij een beslissing op het communautair vlak of het probleem van een eventuele deelneming van de PVV aan de regering, zich zou stellen, zal een congres worden bijeengeroepen gewijd aan deze opties, vooraleer om het even welke verbintenis wordt aangegaan.


I. OPTIES


1. De keuze van een type van maatschappij: voor een verantwoordelijke mens in een pluralistische maatschappij

Onze doctrine verwerpt het dilemma tussen een collectivisme, dat het initiatief intoomt en een anarchistisch liberalisme, dat weerstand biedt aan elke evolutie naar een meer rationele organisatie van de maatschappij.
Deze keuze is er inderdaad geen, omdat zij volgens alle hypotheses twee vormen van een zelfde conservatisme zijn, overgeŽrfd van de 19de eeuw en thans volledig voorbijgestreefd. Het is integendeel een doctrine aangepast aan onze tijd en beantwoordend aan de verzuchtingen van een groot aantal burgers.
Tussen de rechten van het individu op de verwezenlijking van zijn eigen verzuchtingen en de noodzaak een rechtvaardige en doeltreffende maatschappij te organiseren, moet er een harmonieus evenwicht bestaan, en geen principiŽle tegenstelling.
Deze harmonisatie moet beurtelings geschieden door de vooruitgang van enerzijds de betrekkingen van de mens in de gemeenschap, en anderzijds de vrijheden die vooral de bescherming van het individu op oog hebben.
De PVV erkent dat de consumptiemaatschappij de massa heeft ontrukt aan de ellende en de gesels van de natuur.
De PVV is niet ongevoelig voor de negatieve aspecten van deze maatschappij en heeft derhalve begrip voor de contestatie, omdat deze het ware zinnebeeld vormt van het protest van de mens tegen een maatschappij die hem meer en meer omsluit.
Het ware probleem ligt erin het hoofd te bieden aan de gewettigde angst van een maatschappij die niet zeker is omtrent haar toekomst.
Wij weten dat de keuze zal liggen tussen een pluralistische maatschappij, d.w.z. een gediversifieerde maatschappij en een zuiver technocratische maatschappij al dan niet marxistisch.
Als liberalen zijn wij overtuigd dat de pluralistische maatschappij degene is die aan de mens een maximum aan vrijheid en initiatief laat, deze die de meeste mogelijkheid biedt tot evolutie en wijziging. Dit type van maatschappij achten wij het best geschikt om te beantwoorden aan de verdiensten van de mens en om zijn geluk te verzekeren.

2. De essentiŽle principes: naar totale democratie door participatie, verantwoordelijkheid en politieke controle

De PVV is een sociale partij en een partij van vrijheid.
Als sociale partij wil zij een rechtvaardige maatschappij verwezenlijken, d.w.z. een maatschappij waarin de grootst mogelijke gelijkheid heerst door de intellectuele, culturele en technische promotie.
Het is onvoorstelbaar dat er in BelgiŽ nog 300.000 personen leven die maandelijks minder dan 2.500 F inkomen hebben en dat ťťn miljoen nog als armen kunnen bestempeld worden. Het minimum sociaal inkomsten, de gelijkheid ten aanzien van de sociale zekerheid en de pensioenen, het recht op arbeid en op veelzijdige bijstand voor de bejaarden, zijn enkele van de objectieven die ons ideaal voorkomen.
Ongebonden wil de PVV een totale democratie. Dit betekent dat zij het absoluut, onverzoenlijk behoud wenst van de democratische vrijheden en rechten de enige die van aard zijn de politiek belangstelling, de politieke participatie, de politieke verantwoordelijkheid en de politieke controle te stimuleren.

3. Het communautair voorafgaande: voor drie gewesten die een dialoog voeren en een eendrachtig BelgiŽ in de gelijkheid van hun rechten en hun plichten handhaven

De PVV verklaart dat de gemeenschapsproblemen moeten opgelost worden. Het gaat hier om een basisvoorwaarde voor de vernieuwing van de democratie en van de Staat. Geen enkel duurzaam werk is op deze gebieden mogelijk zonder vooraf deze moeilijke als essentiŽle taak tot een goed einde te hebben gebracht.
Elke politieke evolutie, elke vernieuwende ambitie zijn vandaag ondergeschikt aan het tot stand brengen van een nieuwe structuur van de Belgische Staat.
Het rotten van de gemeenschapsproblemen dat de Staat verzwakt, de partijen ontbindt en de edelmoedigste inspanningen teniet doet, dreigt de afkeer van de burger voor 's lands zaken te doen toenemen, tot bitterheid ten aanzien van de democratie aanleiding te geven en de opkomst van een "sterk" regime in de hand te werken.
Het staat nu reeds vast dat de herziening van de Grondwet niet meer te verwezenlijken is. De regering en de meerderheidspartijen, de CVP en de BSP, dragen een zware verantwoordelijkheid. Zij hebben door stelselmatig alle loyale aanbiedingen tot medewerking vanwege de PVV te verwerpen, niet enkel belet dat de herziening zou uitgroeien tot een werkelijke nationale taak, doch ook een toestand geschapen die het welslagen van de herziening onmogelijk maakt.
De afdoende oplossing voor onze gemeenschapsproblemen is deze die de PVV reeds vůůr de laatste verkiezingen heeft voorgesteld: het afsluiten van een werkelijk globaal en duurzaam nationaal pact dat het BelgiŽ handhaaft, gebouwd op de eendracht onder Vlamingen, Walen en Brusselaars.
Teneinde te bewijzen dat een oplossing mogelijk is, besluit het congres een buitengewoon congres van de PVV bijeen te roepen op 29 en 30 november a.s. teneinde onder alle PVV-ers, Walen, Brusselaars en Vlamingen een akkoord tot stand te brengen over gemeenschappelijke voorstellen die de partij vervolgens aan het land zal voorleggen.

4. De Europese toekomst: voor een Belgische politiek in een Europees perspectief en de bouw van Europa, sectorgewijs

BelgiŽ wil Europa zien ontstaan. Het land zal er zich moeten op toeleggen zijn Grondwet en zijn instellingen te wijzigen in de geest volledig conform het Europa in wording.
De PVV is van mening dat het niet volstaat tot sommige Europese instellingen toe te treden en een "Europees" minister te bezitten. De partij stelt voor, dat alle landen van het toekomstig Europa hun bevoegdheid sectorgewijs zouden overdragen: landsverdediging, energie, wetenschappelijk onderzoek, enzÖ Zij is van oordeel dat dit de meest realistische en de enige constructieve weg is.
Tenslotte moet de grondslag van een waar gezag op Europees vlak gevestigd worden door de verkiezing, bij algemeen stemrecht, van een Europees Parlement.

5. Voor doeltreffende doch verantwoordelijke schakelinstellingen

Wij bedoelen hiermede alle structuren die als bindteken dienen tussen de mens en zijn regering, partij, vakbonden, sociale of economische groeperingen, waarbij iedere structuur de rechtmatige en specifieke rol vervult die haar toekomt.
De PVV acht deze volstrekt noodzakelijk, doch zij gelooft dat zij niet kunnen bestaan zonder zelf het probleem van hun essentiŽle hervormingen aan te pakken, hervorming die erop gericht moet zijn een einde te stellen aan hun toestand van juridische en financiŽle onverantwoordelijkheid of abusievelijk monopolie, dat zij zouden kunnen uitoefenen of aan de discriminatie die zij zouden kunnen veroorzaken tussen kaders, arbeiders, zelfstandigen, studenten, enzÖ die complementaire elementen zijn van het sociaal geheel.
Het democratisch spel heeft behoefte aan tussenliggende raderwerken, maar de essentiŽle regel is de verantwoordelijkheid van de mensen en de instellingen. Er is geen macht zonder verplichtingen: een democratie moet zich verdedigen tegen alle vormen van feodaliteit, of zij nu geld of macht vertegenwoordigen.

6. De jeugd, de politiek en het intellectueel patrimonium: voor een jeugd die deelneemt aan een Staat, die er mee ophoudt zijn intellectueel patrimonium te verspillen

Het is onnodig voortdurend aan de jongeren beloften te doen die nooit gehouden worden. De verlengde politieke minderjarigheid van de jeugd is niet langer aanvaardbaar.
De verlaging van de kiesgerechtigde leeftijd tot 18 jaar en de leeftijd van verkiesbaarheid tot 21 jaar is de noodzakelijk voorwaarde voor een grotere inspraak van de jongeren in het politieke leven. De PVV verbindt zich ertoe op alle niveaus deze inspraak te bevorderen.
Om aan de wanorde en de verspilling die thans in BelgiŽ heersen op het gebied van het onderwijs een einde te stellen, wenst de PVV een diepgaande sanering en rationalisering, het enige middel om een afdoende democratisering der studies te verzekeren. Zij wenst dat de modaliteiten van een inspraak der jongeren bij het beheer der onderwijsinstellingen zou worden georganiseerd. De PVV wil een serene universiteit die voorlicht en aan de studenten een recht op deelname in het beheer verleent.
De PVV is van oordeel dat de wetenschappelijke vooruitgang een modern land moet toelaten verscheidene jaren op voorhand de behoeften aan gediplomeerden op alle gebieden van de wetenschap en van de techniek te bepalen.
Deze voortdurend bijgewerkte inventaris moet tenslotte aan de oriŽntering der studenten en aan de rationalisering van de diverse graden van het onderwijs hun ware betekenis verlenen. Deze moet bijdragen tot een drastische vermindering van de onaanvaardbare werkloosheid, die zovele jongeren vandaag treft.

7. De vrouwen: voor de toegang van de vrouwen tot hun volledige gelijkheid als burger en arbeidster

De PVV preciseert haar dubbele filosofie: eerst en vooral een einde te stellen aan de laatste juridische en economische ongelijkheden, die nog blijven bestaan. Vervolgens het ontoereikend aanwenden van dit energiepotentieel, vertegenwoordigd door het vrouwelijk deel van de bevolking, verhelpen.
Aangezien hun rol als echtgenote en moeder zijn hoogstaande betekenis behoudt, moet voor een sociaal hulp- en uitrustingsapparaat worden gezorgd, dat de vrouw de gelegenheid biedt in volledige vrijheid eventueel een beroepsloopbaan te kiezen.

8. De menselijke omgeving: voor een levenskader, waarvan het einddoel moet zijn de mens en zijn geluk

Wij hebben gezegd dat de diepe betekenis van de contestatie een protest was tegen een tyranieke en een onmenselijke technische maatschappij in de mate, waarin zij het evenwicht verbreekt, tussen de mens en zijn omgeving.
Op de eerste plaats moet dus als volstrekte noodzaak een politiek ingesteld worden van ordening van de sociale ruimte en de strijd tegen de vernieling en de degradatie van het natuurlijk milieu.

9. Economie van de openbare en privťsectoren: voor een pluralistische en vrije economie, die haar eigen programmatie organiseert

Eťn der gebieden waar de uiteindelijke strijd zal gevoerd worden tussen de pluralistische maatschappij en de maatschappij van de Staat, is uiteraard het economisch gebied.
Het is bijgevolg van kapitaal belang een keuze te doen tussen een indicatieve planning en de overheidsplanning. Aangezien BelgiŽ leeft in een vrije markteconomie, Europa er aan onderworpen is, moet men dus de regels toelaten hun rol te spelen, d.w.z. niet enkel de werking van de vrije onderneming te vergemakkelijken, in het land en naar buiten uit, doch ook en vooral alle sectoren van de Belgische economie te laten deelnemen aan haar eigen programmatie.

10. Informatie en reclame: voor een volledige en objectieve informatie door het controlerecht op de grote communicatiemiddelen terug te geven

De PVV gelooft dat er geen ware democratie bestaat zonder volledig gevormde en vrij voorgelichte burgers. De reclame, instrument van de economische welvaart, mag geen middel tot dienstbaarheid worden. Zij dient voor eigen discipline in te staan en de consument moet via zijn verdedigingsorganisaties meewerken aan haar controle. De grote informatiemedia mogen geen staatsmonopolie blijven of dit van ongecontroleerde oligarchieŽn. De middelen tot een permanente controle door de burgers op de grote informatiemedia moeten ingesteld worden.


II. ONS ACTIEPROGRAMMA


BelgiŽ beleeft thans een diepe politieke en morele crisis. Het politieke leven van ons land kenmerkt zich door een gemis aan initiatieven, beslissingen en hervormingen.
De jongste tijd heeft deze crisis zich op een onheilspellende wijze toegespitst. Wij beleven het uiteenspatten van sommige traditionele politieke formaties.
Daarom moet dringend gereageerd worden. Daarom ook is de PVV er meer dan ooit van overtuigd dat wij in BelgiŽ moeten komen tot de oprichting van partijen met meerderheidsroeping. Zij is de mening toegedaan dat deze evolutie de enige is die aan BelgiŽ efficiŽnte regeringen kan waarborgen, gesteund door stabiele meerderheden, de enige in staat het krediet van de politieke partijen te herstellen. Zo zal de burger opnieuw verzoend worden met de parlementaire democratie omdat hij de mogelijkheid heeft een ondubbelzinnige keuze te maken.
De PVV was de eerste die de weg toonde naar de politieke hergroepering. Reeds in 1961 was zij de enige politieke formatie, bewust van de noodzaak, de burgers van dit land ongeacht hun filosofisch, sociaal of taalregime te hergroeperen.
Aldus toonde de PVV aan dat zij een hedendaagse partij was. Zij is de enige waarvan de doctrine aangepast is aan de economische en sociale evolutie. Zij blijft een eensgezinde en nationale partij, gegrondvest op de eendracht der gemeenschappen, niet overheerst door pressiegroepen en trouw aan haar idealen van de deconfessionalisering van het politieke leven. De burgers van dit land zullen zich meer en meer bewust worden dat hun verzuchtingen overeenstemmen met de roeping van de PVV.
Bijgevolg zal de PVV onvermijdelijk aan de basis liggen van ťťn der politieke hergroeperingen waar wij naartoe gaan. Doch de PVV is niet voorstander van om het even welke hergroepering. Een politieke hergroepering kan inderdaad niet opgevat worden als verloochening van de reden van bestaan van de partij. Een hergroepering die slechts gevestigd is op een bondgenootschap van mannen, op politiek opportunisme of op een tijdsgebonden tactiek, is broos en kwetsbaar: men kan in enkele maanden de som van vertrouwen en van werk van honderdduizenden burgers vernielen. De hergroepering mag niet betekenen het zomaar van de hand doen van onze idealen.
De hergroepering waarvan de PVV de motor wil zijn moet een nieuwe sociaal en progressistisch georiŽnteerde politiek voorstaan, met haar eigen dynamisme, voortvloeiend uit haar verbeeldings- en scheppingszin. Zij zal openstaan voor de intellectuele stromingen van onze tijd en beroep doen op nieuwe regeringstechnieken, ontoegankelijk voor stagnerende partijen. Wij stellen derhalve de enige oplossing voor, getuigend van democratische eerlijkheid, de hergroepering rond beginselen en programma's.
De politieke hergroepering door de PVV voorgestaan, zal de burgers voor een fundamentele keuze stellen. Ofwel zullen zij een collectivistische weg opgaan, ofwel zullen zij de progressief-liberale weg kiezen, d.w.z. deze die de primauteit van het menselijk individu waarborgt.
Andere voordelen kunnen uit deze evolutie gehaald worden:
- Zij kan de gelegenheid vormen om ons openbaar leven van de politisering te verlossen;
- Zij zal nieuwe mensen in de politiek inschakelen.

Doch het volstaat niet zich te verlaten op die hergroepering. Er moet ook concreet bepaald worden wat men wil ondernemen, om deze vernieuwing van ons politiek leven te bespoedigen.
Daarom biedt de PVV aan het land een actieprogramma in 8 punten aan, programma dat van aard is doeltreffend en snel bij te dragen tot oprichting van partijen met meerderheidsroeping:

1. De PVV staat open voor alle suggesties die een politieke hergroepering mogelijk maken en streeft er de verwezenlijking van na. Zij wenst geen enkele mogelijkheid te verwaarlozen die de evolutie naar klaardere politieke keuzen in de hand werken;
2. De PVV is ervan overtuigd dat de modernisering van de Staat een dringende taak is. Daarom stelde zij tijdens haar congres te Knokke in 1967 een plan voor tot hervorming van de Staat dat thans aan de basis ligt van de aan gang zijnde besprekingen en die reeds belangrijke positieve resultaten opleverden. Men dient op de ingeslagen weg voort te gaan, doch het staat vast dat de politieke hergroeperingen geconcretiseerd dienen te worden opdat die modernisering alle vruchten zou afwerpen;
3. De PVV heeft haar trouw betuigd ten aanzien van haar ideaal van deconfessionalisering van het politieke leven. Zij bewees dat de verstandhouding tussen gelovigen en ongelovigen in haar schoot een realiteit is. Maar zij zal ter zake van vastberadenheid blijk geven o.m. op het gebied van gezins- en onderwijsbeleid;
4. Zonder een stevige infrastructuur als basis, is een hergroepering onmogelijk. Daarom zal de PVV alle middelen blijven aanwenden om haar eenheid te vrijwaren. Haar Xe congres bewijst dat zij op dat gebied volledig geslaagd is;
5. De PVV wil alle partijinstanties openstellen voor de vertegenwoordigers van de liberale sociale organisaties. Bovendien zal zij een grote inspanning leveren om haar sociaal programma beter te laten kennen, een programma dat volledig beantwoordt aan de noodwendigheden van onze hedendaagse samenleving;
6. In dezelfde optiek zal de PVV een vaste commissie in het leven roepen die als taak zal hebben op afdoende wijze alle sociale organisaties te helpen die de progressief-liberale doctrine aankleven en aldus bijdragen tot de uitbreiding van haar invloedssfeer;
7. De PVV heeft besloten:
- de inventaris op te maken van alle politieke doelstellingen en alle programmapunten die door alle progressief-liberale krachten van dit land kunnen aanvaard worden;
- de inventaris op te maken van alle moderne beheerstechnieken die van aard zijn vertrouwen in te boezemen bij de burgers.

BESLUIT
8. Dit actieprogramma toont klaar en duidelijk aan dat de PVV naar ruimere politieke hergroeperingen wil gaan. De politieke hergroepering van de burgers, ongeacht hun filosofische of godsdienstige overtuiging was een eerste stadium dat heden gelukkig voltooid is. Reeds in 1967 tijdens haar Knokke-congres, drukte zij de wil uit naar partijen met meerderheidstendens te evolueren.

Het is duidelijk dat de oprichting van dergelijke partijen de confrontatie vergt van alle mensen van goede wil. Daarom besluit het congres:

1. Op lokaal en arrondissementeel niveau ontmoetingscentra op te richten waar haar leden overleg kunnen plegen met vertegenwoordigers van alle strekkingen die geen lid zijn van de partij, o.m. uit de diverse economische en arbeidskringen. Deze confrontaties, die rond deze nauwkeurige discussiethema's zullen worden verenigd, zullen toelaten de grote principes en de grondvesten vast te leggen van een akkoord dat tussen al diegenen, die oordelen dat het sociaal, progressief liberalisme de beste oplossing is om de vooruitgang te verzekeren. De PVV aanvaardt dus haar doctrine aan de dialoog en de discussie te onderwerpen.
2. Op nationaal vlak een overlegcomitť op te richten, samengesteld uit PVV-leiders en personen die geen lid zijn van de partij, comitť dat als opdracht zal hebben die confrontaties te coŲrdineren, er de grootst mogelijke impuls aan te geven en er de synthese van te maken.
3. Begin 1970 een bijzonder congres in te richten dat een grote nationale confrontatie zal zijn tussen de PVV-leden en hun gesprekspartners, teneinde een nieuwe politiek actie te ondernemen, welke volledig zal beantwoorden aan de noden van onze tijd en die de opties van deze boodschap zal concretiseren;

Kortom, de PVV wil niet dat de voorbereiding van de politieke hergroepering van morgen haar monopolie zou zijn.


GEMEENTELIJKE POLITIEKE ACTIE


1) HET CONGRES BESLIST een vaste commissie op te richten, in de schoot van het Nationaal Comitť voor Actie en Public Relations, die zal belast worden met de gemeentelijke politieke actie

Deze Commissie zal binnen 30 dagen worden samengesteld.

Samenstelling

De vaste commissie voor gemeentelijke politieke actie is samengesteld uit:
- 18 leden, aangeduid door de Provinciale Federaties, naar rato van 2 vertegenwoordigers per provincie;
- 4 leden, aangeduid door het Permanent Partijbureau.

1/3 van de leden der Commissie zal minder dan 35 jaar oud zijn. De Commissie beslist zelf over de samenstelling van haar Bureau.

Opdracht

- Uitwerken van een algemeen technisch actieplan, in het vooruitzicht van de gemeenteverkiezingen, in oktober 1970, met dien verstande dat elke plaatselijke afdeling haar volledige vrijheid van politieke actie behoudt op gemeentelijk vlak.
Dit plan zal vůůr oktober 1969 worden voorgelegd aan het Permanent Bureau, dat alleen bevoegd is om te beslissen over de uitvoering ervan.

- CoŲrdineren van de uitvoering Ė op nationaal vlak Ė van het plan dat door het Permanent Bureau werd goedgekeurd.

- In de hand werken van elke maatregel die gedurende de pre-electorale periode een impuls kan geven aan de gemeentelijke politieke actie.

2) HET CONGRES BESLIST dat de Arrondissementsfederaties:

- een studie zullen uitwerken over de politieke samenstelling van de gemeenteraden van hun arrondissement, vůůr het einde van het jaar 1969. Overeenkomstig de richtlijnen verstrekt in ß 1-a- van Hoofdstuk 4 van het verslag "Gemeentelijke Politieke Actie" zal een dossier per gemeente worden samengesteld.

- via hun bestuur en in volledige samenwerking met het bestuur van de plaatselijke afdelingen, belast zijn met de gemeentelijke politieke actie. Het zal verantwoordelijk zijn, voor het in de hand werken van de samenstelling van lijsten met PVV-strekking of bij gebrek daaraan, voor het opnemen van PVV-kandidaten op lijsten van gemeentebelangen, in alle gemeenten waar de partij niet vertegenwoordigd is door een lokale afdeling.

- ten slotte op het vlak van de federatie of de kantonnale, vergaderingen zullen houden tot opleiding, voorlichting, uitwisseling van ervaringen, waarop de kandidaten die op de gemeentelijsten voorkomen, zullen uitgenodigd worden.

- bij monde van hun bestuur en in volledige samenwerking met de plaatselijke afdelingen, beslissen over de opportuniteit verkiezingen te doen houden in de gemeenten waar het meer dan waarschijnlijk is dat een eenheidslijst zou worden ingediend waaruit de plaatselijke personaliteiten met PVV-strekking zouden uitgesloten zijn.

3) HET CONGRES BESLIST, op het vlak van de voorlichting:

- een ruime voorlichtingscampagne te voeren om het politieke imago van de PVV bekend te maken, zoals het werd vastgesteld in het verslag "Doctrine";

- in het kader van het overleg dat door de drie grote partijen werd gepleegd via hun studiecentrum, stelt de PVV voor dat een onderzoek zou worden gedaan, ten einde de politiek inzake communicatie via radio en TV aan te passen aan de huidige noodwendigheden;
Zij is inderdaad de menig toegedaan dat het huidig kader van de politieke uitzendingen niet meer beantwoordt aan de vereisten inzake informatie. Gelet op de noodzakelijkheid van een ruimere deelneming vanwege de burger aan het openbaar leven, oordeelt zij dat er dringend een fundamentele hervorming van de politieke uitzendingen moet gebeuren, opdat deze een instrument van dialoog met de openbare opinie zouden worden. Het Congres wenst dat de organisatoren van de rubrieken die door radio en TV worden afgestaan, zouden kunnen beschikken over de technische middelen die kunnen vergeleken worden met deze die gebruikt worden door de realisators van uitzendingen voor een groot publiek.

4) HET CONGRES BESLIST in januari 1970 bijeen te komen, om zich uit te spreken over zijn opties inzake de algemene politiek in het vooruitzicht van de gemeenteverkiezingen. Tijdens dit congres, waarop de gemeentelijke mandatarissen en kandidaten zullen worden uitgenodigd, zullen de grote beginselen inzake beheer worden toegelicht, die zullen verdedigd worden door de verkozen en die deel uitmaken van de PARTIJ VOOR VRIJHEID EN VOORUITGANG.

5) DE PVV HEEFT VERKONDIGD vanaf haar oprichting in 1961, dat zij stemrecht wenst te zien verlenen aan alle burgers vanaf de leeftijd van 18 jaar. Zij zal die eis blijven doordrijven. De PVV wenst eveneens dat de verkiesbare leeftijd van 25 op 21 jaar zou gebracht worden.

Het Congres beslist:
a) een actie op te touw te zetten tot beroep op de jongeren en hen te verzoeken in de PVV-rangen te strijden, aan het interne partijleven deel te nemen alsook aan haar politiek actie;
b) de plaatselijke afdelingen te verzoeken lijsten in te dienen, waarop tenminste 1/3 van de kandidaten jonger dan 35 jaar is en op strijdplaatsen voorkomt.

6) Om de organisatie mogelijk te maken van een betere voorlichting die uitgaat van de basis naar de leiding van de arrondissements- en provinciale federaties en de partijleiding, geeft het Congres opdracht aan het Nationaal Comitť voor Actie en Public Relations vůůr het einde van 1969 een enquÍte te organiseren op het provinciaal niveau, uitgevoerd door een gespecialiseerde firma, omtrent de voorlichtingsgraad van de militanten, hun deelneming aan het partijleven en hun integratie in de parapolitieke organisaties.

7) Ten einde de gemeentelijke politieke actie van de PVV over geheel het land intensiever te maken, BESLIST HET CONGRES, dat iedere provinciale federatie een Provinciaal Congres dient te houden vůůr oktober 1970. Naast de problemen van algemene politiek die op dit congres zullen worden behandeld, zal een bijzondere commissie worden belast met het onderzoek van alle problemen i.v.m. het gemeentebeleid die zich in de betrokken provincie stellen.
Het Congres stelt eveneens voor in de gewesten van eenzelfde provincie DEBATVERGADERINGEN te houden om de problemen te bespreken, eigen aan de gemeenten die door gemeenschappelijke beslommeringen en belangen met elkaar zijn verbonden.


top