www.liberaalarchief.be
CONGRES VAN DE PARTIJ VOOR VRIJHEID EN VOORUITGANG
SINT-NIKLAAS, 24 april 1976
TWEE JAAR PVV-AANWEZIGHEID IN DE REGERING


MEDEDELING


De PVV, in congres bijeengekomen te Sint-Niklaas, maakte de balans op van twee jaar liberale aanwezigheid in de regering.
Gelet op de uiterst moeilijke economische omstandigheden stelt de Vlaamse PVV vast dat in de voorbije twee jaar merkwaardig veel beleidswerk werd gepresteerd.

Door de PVV-ministers werden, ieder in hun eigen domein, klemtonen gelegd die een onmiskenbaar liberaal karakter dragen.

Naast de bestrijding van de economische crisis en het nastreven van een definitieve geestvorming verheugt de P.V.V. zich:

1. over de vooruitstrevende sociale politiek van deze regering die o.m.
  - het sociaal bestaansminimum invoerde
  - de sociale uitkeringen aan het welvaartspeil koppelde
  - het sociaal statuut van de zelfstandigen verbeterde
  - het gezinsinkomen beveiligde
  - de lasten van de KMO's verminderde
  - het statuut van de minder-validen verbeterde
  - de 40-urenweek veralgemeende en de vierde vakantieweek invoerde
  - de cumul van de bedrijfsinkomsten der werkende echtgenoten gedeeltelijk afschafte
  - het prepensioen invoerde.
2. over andere belangrijke verwezenlijkingen als daar zijn:
  - de fusies van gemeenten
  - de hervorming van de kieswetgeving
  - de vermindering van de militaire dienst
  - de rationalisatie van het lager onderwijs
  - de beheersing van de uitgaven van de universitaire instellingen
  - de aanpassing van de wetgeving op het spel en op het gebruik van verdovende middelen
  - de wet op het syndicaal statuut.
De PVV moedigt de regering aan door te gaan met haar voorgenomen bezuinigingspolitiek, die moet bijdragen tot het afremmen van de staatsuitgaven, het terugdringen van de fiscale en sociale lasten en het veilig stellen van de koopkracht van onze munt.

De PVV steunt de minister van Financiën in zijn streven geen nieuwe belastingen te heffen omdat een verzwaring van de fiscale druk de eerste tekenen van heropleving van de economische bedrijvigheid, met haar gunstige gevolgen voor de werkverschaffing, zou kunnen afremmen.

Na schriftelijke raadpleging van de congressisten verwacht de Vlaamse PVV van deze regering dat zij in de komende maanden bij voorrang aandacht zou besteden aan volgend tienpuntenprogramma:
  1. het nieuwe BRT-statuut met zendgemachtigde verenigingen
  2. de tewerkstelling van de afgestudeerden
  3. de rationalisatie van het gehele onderwijs en de bevordering van de pluralistische school
  4. het wetsontwerp in verband met de beveiliging van het privé-leven zodat de persoonlijke levenssfeer op afdoende wijze wordt beschermd
  5. de definitieve gewestvorming
  6. het wetsontwerp in verband met het erfrecht van de langstlevende echtgenoot
  7. de politieke en administratieve structuren die een werkelijk leefmilieubeleid moeten toelaten
  8. het wetsontwerp in verband met de cumulatie en onverenigbaarheid der politieke mandaten
  9. het algemeen statuut van het onderwijzend personeel van alle netten
  10. de uitvoeringsbesluiten van het syndicaal statuut.


top