www.liberaalarchief.be
CONGRES VAN DE PARTIJ VOOR VRIJHEID EN VOORUITGANG
GENK, 25 - 27 november 1983
CONGRESMOTIE


CONGRESMOTIE: LIMBURG


Het PVV-congres te Genk;

Gelet op de dramatische toestand waarin Limburg op sociaal-economisch gebied verkeert en rekening houdend met de daaruit voortvloeiende hoge graad van werkloosheid, vooral bij jongeren en vrouwen;
Gezien het een illusie is te veronderstellen dat het met Limburg goed kan gaan als het met België en Vlaanderen slecht gaat;
Gezien het dan ook voor Limburg een absolute vereiste is dat het nationaal én het Vlaams beleid zorgen voor een economisch klimaat waarin bijkomende tewerkstelling weer mogelijk wordt; Dat de regering over bijzondere machten beschikt, die nog niet aangewend werden en waarmede een aantal handicaps en remmende factoren weggenomen kunnen worden;
Dat vooral voor Limburg de regel geldt dat meer jonge mensen een zelfstandig beroep moeten kunnen uitoefenen en zij daarop beter voorbereid moeten worden;
Gezien een bedrijfsvriendelijk klimaat en nieuwe arbeidsplaatsen pas ontstaan als een liberale politiek gevoerd wordt van sanering, deregulering en vermindering van de fiscale en parafiscale druk;
Gelet op het feit anderzijds dat Limburg tekort gedaan wordt wat betreft zowel de tewerkstelling in de overheidsadministratie, als in de opslorpingsprogramma's (DAC, BTK…), als wat de geplaatste bestellingen bij privé-bedrijven betreft, terwijl één derde van de Limburgse werknemersbevolking als werkzoekende ingeschreven is en meer dan 10% van de Belgische werklozen Limburgers zijn;
Gezien de demografische ontwikkeling in Limburg deze cijfers nog zal versterken in de komende jaren en in dat licht een prioritair ontwikkelingsplan voor Limburg met bijzondere middelen voor de private en de openbare sectoren hoogstnoodzakelijk is;
Gelet daarenboven op het feit dat veel van het weinige dat Limburg kreeg ongelijk verdeeld werd; Dat een betere, rechtvaardiger spreiding van de inspanningen van de overheid over alle regio's en alle economische sectoren zonder meer vereist is;

- spreekt zich uit voor een globale visie met betrekking tot de Limburgse problemen;
- steunt een dergelijke visie op volgende beginselen:

    ° Limburg is het best gediend met een consequent liberale politiek op het vlak van de nationale staat én de Vlaamse gemeenschap;
    ° een Limburgse reconversie kan niet gebaat zijn met grootscheepse nationale overheidsprojecten, maar moet vertrekken vanuit een liberale politiek van fiscale stimuli en deregulering;
    ° Limburg moet zijn rechtmatig deel krijgen in de directe en indirecte door de overheid georganiseerde tewerkstelling en komt als pilootprovincie in aanmerking voor meer flexibele organisatie van de arbeid;
    ° de verwezenlijking van een prioriteitenplan voor Limburg is onontbeerlijk;
    ° alle Limburgse regio's en sectoren hebben op basis van hun aandeel in de arbeidsmarkt recht op een gelijkwaardige inspanning vanwege de nationale en Vlaamse overheid.
top