www.liberaalarchief.be
CONGRES VAN DE PARTIJ VOOR VRIJHEID EN VOORUITGANG
OOSTENDE, 27 - 29 mei 1983
CONGRESMOTIE


Actualiteitsmotie: regeringsbeleid


Het Congres van de PVV, in vergadering bijeen op 27, 28 en 29 mei 1983 te Oostende;
- nam kennis van de antwoorden van de Ministers en leden van de Vlaamse Executieve op de actualiteitsvragen van de congresleden;
- stelt vast dat de regeringsdeelname van de PVV een fundamentele ombuiging in het beleid van België heeft mogelijk gemaakt;
- stelt vast dat hierdoor de sociaal-economische aftakeling werd stopgezet en de noodzakelijke voorwaarde voor een relance werd geschapen en herinnert hierbij o.m. aan het herstel van de competitiviteit van het bedrijfsleven, de aanzet tot sanering van de openbare financiën en tal van fiscale maatregelen ter stimulering van de economie;
- stelt met voldoening vast dat de eerste tekenen van herstel merkbaar worden, o.m. op het vlak van:
  ° de verbetering van de handelsbalans;
  ° de toename van de investeringen;
  ° de toename van de industriële produktie;
  ° de te verwachten stabilisering m.b.t. de werkloosheid.
- drukt zijn tevredenheid uit over het gepresteerde werk en bevestigt zijn vertrouwen in de regering;
- overweegt nochtans dat het herstelbeleid krachtig moet worden verdergezet opdat de reeds geleverde inspanningen niet tevergeefs zouden zijn;
- stelt dat de verdere sanering van de openbare financiën in dit beleid centraal moet staan als noodzakelijke voorwaarde voor een daadwerkelijke heropleving van de economie met duurzame resultaten op het vlak van de tewerkstelling;

- acht het dan ook onontbeerlijk
1) dat, in het kader van de begroting 1984, een ernstige sanering en een drastische ontvetting van het overheidsapparaat worden doorgevoerd en die:
  ° fundamenteler is dan in de vorige begrotingen
  ° gebeurt volgens de krachtlijnen van het congresdocument "Burger en bureaucratie"
2) dat prioritair aandacht wordt besteed aan de fundamentele hervorming van de Sociale Zekerheid, rekening houdend met de PVV-voorstellen ter zake. De PVV vraagt dat in dit verband de door de regering vooropstelde timing strikt wordt gerespecteerd;

3) dat het industrieel beleid wordt bijgestuurd o.m. in verband met Cockerill-Sambre. De voorgestelde oplossing moet voldoen aan de volgende voorwaarden:
  ° het nationaal budget mag niet bijkomend worden belast;
  ° er moet een rechtstreekse relatie komen tussen de realisatie van het plan en de Waalse burger.
4) dat het economisch en tewerkstellingsbeleid wordt afgestemd op het wegnemen van de regiditeiten op de arbeidsmarkt, door het voeren van een politiek van deregulatie.

- vraagt dat de Ministers en leden van de Vlaamse Executieve deze doelstelling maximaal zouden verdedigen;
- en gaat over tot de orde van de dag.

top