Tentoonstelling: Liberale emancipatie en ontvoogding - Help U Zelve

Werk van het Schooleetmaal

In de 19de eeuw joeg de industriële revolutie een moderniseringsgolf zonder voorafgaande door West-Europa. In het kielzog van die golf groeide de kloof tussen arm en rijk echter pijlsnel. De klassieke liefdadigheid kon die groei onmogelijk opvangen en een nieuwe visie op armoedebestrijding drong zich op. De nadruk lag op een combinatie van solidariteit en zelfredzaamheid, een fundamenteel progressief liberaal concept. De oprichting van mutualiteiten, spaar- en pensioenkassen, vakbonden en coöperaties voorzag in de elementaire basisvoorzieningen. De liberale caritatieve organisaties verleenden intussen materiële steun voor de meest dringende noden. Gebaseerd op een sterk vooruitgangsoptimisme riepen de liberalen tezelfdertijd op tot zelfontwikkeling. De liberale organisaties vulden ‘hulp’, ‘geven’ en ‘leren’ in vanuit een niet-betuttelende, bevrijdende visie. ‘Help U Zelve’ geeft die gedachte weer.

Vorming en onderwijs vervulden een sleutelrol in die liberale visie op emancipatie en volksontvoogding. Liberalen ijverden voor de invoering van leerplicht voor zowel meisjes als jongens en organiseerden scholing voor alle lagen van de bevolking, jong en oud. Honderden verenigingen schaarden zich intussen achter dit onderwijsproject. Zij zorgden voor financiering, voor materiële steun van kleding en schoolsoep tot studieboeken, voor politieke ondersteuning, voor aanvullende initiatieven zoals zee- en bosklassen en voor het baanbrekende ‘schoolsparen’ dat doorheen Europa navolging kreeg.

Deze tentoonstelling werd uitgewerkt door het Liberaal Archief in opdracht van de Liberale Vrouwen en is deze zomer te bezichtigen in de Blauwe Zaal van het Liberaal Archief, iedere werkdag van 9u tot 17u. Daarna is zij beschikbaar als reistentoonstelling aan te vragen via info@liberaalarchief.be

U kunt de tentoonstelling ook online bezichtigen.