DE VERZUCHTINGEN VAN DE ANTWERPSE FLIKKEN ANNO 1913
"LIEVER EEN GOEIE KNUPPEL"

De Liberale Volkspartij - de politieke vleugel van de liberale arbeidersbeweging in Antwerpen - had vr de Eerste Wereldoorlog veel aanhang bij het stadspersoneel. Om de verzuchtingen van zijn achterban beter te leren kennen hield het partijbestuur eind 1913/begin 1914 hoorzittingen met de kopstukken van de belangrijkste ambtenarenbonden. Op dinsdagavond 16 december 1913 waren de voorzitter en secretaris van de Politieverbroedering te gast.

De vergadering werd geleid door de voorzitter van de partij, volksvertegenwoordiger Leo Augusteyns, en onder meer bijgewoond door de gemeenteraadsleden Louis Stroum en Albert Aalders. Partijsecretaris Herinckx noteerde:

"M. Verberckt legt aan de vergadering de grieven bloot van het politiekorps waarvan de bijzonderste en hoogdringende volgen.

 • Hij bedankt de gemeenteraadsleden voor de opslag van 75 frank die zij voor de politieagenten bekomen hebben. Volgens hen zou het loonrooster moeten vastgesteld worden als volgt: eerste jaar 1.500 frank, tweede 1.600 frank, derde jaar 1.700 frank, vierde 1.800 en na het vijfde jaar 1.900 als de agenten goede dienst hebben gedaan - hij vraagt of zulks niet is verklaard geworden door de burgemeester - en voor oude inspecteurs 2.900 frank. M. Stroum antwoordt hierop dat deze som zou toegekend worden aan diegene die 30 jaren dienst hebben.
 • De heer Verberckt [zegt] dat er slechts 48 manschappen kunnen inspecteur worden en dat het een misstap is van de kandidaat-officieren te hebben benoemd, waarvan er 75 zijn, en die het zullen blijven tot het einde van hun leven. De officieren zouden moeten gekozen worden uit de beste hoofdagenten. De kandidaat-officieren zouden moeten op de burelen geplaatst worden waar zij verstandig werk zouden kunnen verrichten.
 • Het tarief voor de bijzondere diensten dagtekent van 1861. Het beloopt 2 frank voor de agenten en 3 frank voor de officieren. Zij vragen 3 frank voor de agenten en 4 frank voor de officieren. Voor de bals vragen zij 5 frank in plaats van 3 frank. Zij vragen ook verhoging van de premies gegeven door de particulieren. De premies gaan in een algemene kas en worden verdeeld onder het korps. De agenten ontvangen 1 frank en de officieren 2 frank. M. Stroum antwoordt hierop dat aan deze toestand weinig verandering zal kunnen gebracht worden. De goede agenten vragen de afschaffing van de diensten aan de danszalen.
 • M. Verberckt zegt dat te Brussel de overuren betaald worden volgens loonrooster en diensturen.
 • Als hier een agent meer dan 14 dagen ziek of afwezig is, wordt hier 1 frank afgehouden en een officier 2 frank per dag. Het afgehouden geld blijft ten voordele van degene die niet afwezig zijn geweest.
 • De politie vraagt een jaarlijks verlof van minstens 8 dagen en vervolgens verhoging in overeenstemming met loonrooster. M. Aalders antwoordt dat de burgemeester beloofd heeft de verlofdagen te verlengen.
 • De heer Verberckt zegt dat er te veel politieagenten gedetacheerd zijn in andere stadsdiensten, dat er wel agenten zijn die in dienst zijn in de stadskas.
 • Verlofdagen. Zij vragen een rustdag alle 12 dagen. Nu krijgen zij slechts een rustdag alle 14 dagen. Dat maakt dat er agenten zijn die nooit een zondag vrij hebben. De schikking hiervan ligt ook wel wat aan de dienstoversten. M. Herinckx antwoordt dat de politieagenten zowel als de stadhuisbedienden en anderen een wekelijkse rustdag moeten eisen.
 • De agenten vragen ook om verlofdagen te kunnen bekomen bij rouwdagen van bloedverwanten zoals voor begrafenissen te kunnen bijwonen van schoonbroers en -zusters en ook om huwelijksplechtigheden van familieleden bij te wonen.
 • Mr. Verberckt doet opmerken dat het reglement zegt dat een agent na 20 [jaar] kan benoemd worden tot hoofdagent. Dit zou moeten zijn: zal in geval van goede dienst hoofdagent benoemd worden.
 • Gomknuppel. Zij vragen de invoering van de gomknuppel van goede kwaliteit in vervanging van de sabel.
 • Kwartieragent. Dit ambt zou moeten vervuld worden door de oudste agenten en niet door de jongste, aan dewelke al te veel de voorkeur wordt gegeven om op de burelen te blijven.
 • Aanduiding van straten voor de diensten in 't midden der straat. Aangezien er straten zijn waar het niet mogelijk is voor de agenten om in 't midden der straat te staan (zoals in de Brederodestraat en andere), vragen zij dat de straten zouden aangeduid worden waar zij dienst moeten doen in 't midden der straat.
 • Kleding. Zij vragen van zich te mogen kleden volgens het seizoen en het weer. Zij zeggen dat ze nu een goede zomerhelm hebben bekomen - hij kost wel wat duur (14 frank) - en vragen om hetzelfde model te bekomen voor de winter, met blauwlaken overtrokken.
 • Lantaarntjes. Sedert vijf jaar is er een proef gedaan, maar tevergeefs wordt er nog altijd gewacht om deze in 't gebruik te geven.
 • Revolvers. De huidige revolvers zijn slecht en gevaarlijk. Zij moeten afgeschaft worden en betere wapens geleverd.
 • 's Nachts dubbele wacht. In vele wijken gaan de agenten 's nachts niet met tween, iets dat heel gevaarlijk is. Deze maatregel zou strikt moeten toegepast worden en er de hand aan gehouden worden dat 's nachts de wacht altijd dubbel is.
 • Schuren van de burelen door politieagenten. Weliswaar wordt het de agenten niet bevolen het bureel te schuren, het wordt hen zo vriendelijk gevraagd dat zij het niet durven weigeren. Het betaamt nochtans niet dat een agent die zienlijk moet gekleed zijn en dienst doet op straat, dat, wanneer hij van de wacht komt, het bureel moet kuisen waarvoor de commissaris een vergoeding van 1.000 frank per jaar ontvangt. Het ware beter deze vergoeding af te schaffen en personen aan te stellen om de politieburelen te kuisen en te onderhouden.[]
M. Verberckt drukt er nog op dat de mandatarissen der Liberale Volkspartij zouden aandringen tot het bekomen van de 1.900 frank jaarwedde voor de agenten na vijf jaren goede dienst. Er zijn agenten die zeven jaren dienst hebben en deze jaarwedde nog niet genieten. De voorzitter antwoordt hierop dat onze gekozenen het nodige zullen doen tot het bekomen van lotsverbetering en oplossingen der grieven van politieagenten in de mate van hun krachten. Hij trekt nochtans de aandacht van de afgevaardigde dat de stadsoverheid dikwijls op de grofste manier wordt aangevallen. M. Verberckt zegt dat de Politieverbroedering hiervoor niet kan verantwoordelijk gemaakt worden en dat [het] waarschijnlijk misnoegden zijn die geen deel maken van hun vereniging."