KINDEREN ONDER DE KERSTBOOM IN OUDENAARDE

“Het kerstfeest overtrof in luister en pracht al wat wij tot heden in die aard te zien kregen”, meldde de verslaggever van het liberale weekblad Volksvrijheid in zijn verslag over het kerstfeest dat de Vrije Werkersbond van Oudenaarde op kerstdag 1908 organiseerde voor de kinderen van zijn leden. Dit feest was een van de middelen waarmee men probeerde het hoofd te bieden aan de katholieke concurrentie.


Mede onder impuls van volksvertegenwoordiger-advocaat Camille Liefmans werd op 6 december 1903 de Vrije Werkersbond van Oudenaarde heropgericht om alle “vrijzinnige werklieden van Oudenaarde, Bevere en Leupegem” te verenigen. Van meet af aan ging er veel aandacht naar ontspannende en liefdadige activiteiten. Zo kregen de kinderen van de leden op 25 december 1904 een kerstfeest aangeboden door de handbooggilde Sint-Sebastiaan. Onder de rijkversierde kerstboom lagen speelgoed, kledingstukken, krentenbrood en sinaasappelen.
Het initiatief werd de volgende jaren herhaald en dat was nodig ook gezien de harde concurrentie met de katholieke Werkmanskring. Eind 1907 ging de liberale Werkersbond trots zijn vijfde werkjaar in. “In een stad zoals Oudenaarde, waar de politieke geestelijkheid alle wapens, hoe oneerlijk ook, in werking stelt om haar tegenstrevers te bevechten, zelfs te vernietigen door vervolgingen en broodroof, mag dit vijfjarig bestaan met fierheid aangetekend worden”, meldde het jaarverslag.
Het kerstfeest van eind 1908 werd andermaal een topper, zo viel in de Volksvrijheid te lezen:

Van drie uur reeds stond een ongeduldige menigte op de opening van de feestzaal van de Liberale Kring te wachten. En om vier uur was de zaal zo proppensvol dat men letterlijk op de hoofden zou kunnen lopen hebben. Onze liberale burgerij achtte het zich tot een plicht dit jaar steeds meer en meer geldelijk het liberale werk te steunen en ook het feest, door haar medewerking tot stand gebracht, met haar tegenwoordigheid te vereren.

Om 3½ uur zeer stipt begon in de voorzaal van ons lokaal het ontbijt de kinderen der leden van de Vrije Werkersbond aangeboden. Met krentenkoeken en chocolade vergastten zich de lieve kleinen zoveel of ze maar eten konden om daarna hun plaats te gaan nemen in de feestzaal.

Een nieuwigheid door het komiteit ingevoerd was het prachtige concert de uitgenodigden aangeboden. […]

Na het eindigen van het muzikale deel van het feest nam M. Edgar D’Hollander als schatbewaarder het woord. In een gevoelige rede bedankte hij de liberale burgerij voor haar milde giften. Aan de werklieden zegde hij hoeveel de liberale partij het volk genegen is en wakkerde hen aan steeds de vooruitstrevende gedachten aan te kleven. Ook de kinderen stuurde hij enige woorden van aanmoediging en eindigde met de kerstboom het publiek aan te bieden.

Het gordijn wordt opgerold. Een algemene kreet van verbazing en genoegen steeg door de zaal.

Op het verhoog stond de prachtige kerstboom met honderden en honderden glinsterende lichtjes, bolletjes, engeltjes, vogeltjes en sterren versierd. En overal rond zwaaien en draaien, zwieren en vliegen poppen, trommels, soldaten, paarden, ezels, paljassen, harlekijns, luchtballen, zelfs automobielen in de lucht. Speeldozen, kinderwerktuigen, trompetten, naaikussens, in één woord al wat men denken kan liggen rond de kerstboom geschaard. De oogschouw is onbeschrijfelijk. ’t Was hemelschoon. Een gril van aandoening en vreugde, zoals een elektrische stroom, doorloopt het ganse publiek.

Wanneer groten en kleinen wat bedaard zijn, gaat men over tot het uittrekken der nummers, waarbij beurtelings al de kinderen der leden van de V.W. hun prijzen komen afhalen. […] Toen de uitdeling aan de werkmanskinderen bijna was afgelopen, werd ook de burgerskinderen alle slag van speelgoed overhandigd. Steeds stijgt de geestdrift, waarna eenieder blij en welgemoed de zaal verliet met de belofte toekomende jaar terug te komen.


Na alles naar eenieders voldoening was afgelopen, vergastten zich de inrichters op een gezellig avondmaal, waaraan enige vrienden werden uitgenodigd. Hun ook ontbrak de vreugde niet. De spijzen, door Mme Goethals bereid, smaakten best en menig glaasje werd geledigd op het welgelukte afgelopen feest.


Het Liberaal Archief bewaart van de Vrije Werkersbond twee verslagboeken, 1903-1908 en 1908-1910, die niet alleen geschreven verslagen maar ook allerlei krantenartikels en documenten over de liberale beweging in die jaren bevatten.

top