Terug naar vragenlijst
Terug naar Wat is de historiek van het liberaal lied De Vlag?

Liedteksten van De Vlag


Versie 1 uit het interbellum

De Vlag

Ie
Daar dreunt een kreet vol overtuiging
Daar dreunt een kreet door ít Vaderland.
Voor ons gedacht, ten strijd vooruit,
Geen rood of gele slavenband.
Wij houden moedig stand,
Men zal geen onzer strafloos knechten,
Ons volk zal pal staan voor zijn rechten,
In Ďt lieve Vaderland. (bis).

Refrein
Hoog banier, o Vlag der Liberalen
Gegroet, gegroet: symbool van glansrijke idealen.
Hoog banier, o Vlag der Liberalen,
Gegroet, gegroet, uw Vlag zal zegepralen.

IIe
Daar dreunt een kreet nog door den lande,
Bedrog noch onrecht houden duur
Van hoog tot laag elkeen zijn recht,
Verdraagzaamheid in ís lands bestuur.
Voor ís vrijheids hoogste bloei
Blaakt onze geestdrift, fel en krachtig,
Ons eerlijk doel maakt ons steeds machtig,
Op, tegen elk geknoei! (bis).

IIIe
Geen klassenstrijd, elkeen zijn rechten,
Elkeen zijn plicht, strijd hand in hand,
Achturenwerk en billijk loon,
Werk, kapitaal in nauw verband.
Dat rood met razernij
ít Volk valsweg tracht te verleiden,
En haat, misnoegdheid zou verspreiden?
ít En zal, dat zweren wij. (bis).

IVe
En clericalen, zonder schamen,
Plundíren de schatkist met geweld;
En rood gebroed, vol overmoed,
Paleizen bouwt met vreemdengeld.
ít Roept wraak, want al te lang
Ziet ít volk de rode bende schuimen,
Zijn weerstandskassen schaamtloos ruimen
Voor politiek belang. (bis).

Ve
Broederlijkheid is onze leuze,
En Liberaal, steeds fier en vrij,
Zo waar ons bloed door díaderen vloeit,
De dag der redding is nabij,
Een dag die schittíren zal:
Gelijkheid, voorspoed, levensblijheid,
Ontwikkeling, gewetensvrijheid.
En welvaart overal. (bis).